30

کتابهای کمک آموزشی گاج در کتابخانه خیام هراتمه

اجرای پروژه های تعویض شبکه جهت رفع مشکلات زیر ساختی آب شرب هراتمه
04-02-2022
برنامه آموزشی مدیریت بحرام در مدارس دخترانه هراتمه
06-02-2022

کتابهای کمک آموزشی گاج در کتابخانه خیام هراتمه

کتابهای کمک آموزشی گاج
مجموعه کتابهای پایه یازدهم (انتشارات گاج)

روابط عمومی کتابخانه خیام هراتمه
ساختمان دهیاری