30

پروژه های عمرانی احداث شده

IMG_6070
عنوان پروژه : ساختمان دهیاری هراتمه
محل اجرا:.                                         سال شروع :                  سال خاتمه
نحوه اجرا                                                      عنوان پیمانکار :
اعتبار هزینه شده :                میلیون ریال                                            محل تامین اعتبار
مساحت عرصه :                  مترمربع                                        مساحت اعیانی :                 متر مربع
جمعیت بهره بردار :                      نفر