30

مراکز آموزشی دولتی

مراکز آموزشی روستای هراتمه شامل دبستان صدیقه کبری به مساحت ۲۶۸۸ متر مربع و راهنمایی خجسته با مساحت ۵۵۹۷ متر مربع می باشد.

 

مشخصات مراکز آموزشی دولتی روستا
تصویر نام مرکز آموزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
دبستان صدیقه کبری
مدرسه راهنمایی خجسته
مهدکودک