30

مراکز آموزشی دولتی

مراکز آموزشی روستای هراتمه شامل دبستان صدیقه کبری به مساحت 2688 متر مربع و راهنمایی خجسته با مساحت 5597 متر مربع می باشد.

 

مشخصات مراکز آموزشی دولتی روستا
تصویر نام مرکز آموزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
دبستان صدیقه کبری
مدرسه راهنمایی خجسته
مهدکودک