30

وضعیت اقلیم و آب و هوای روستا

آب و هوا

استقرار فضايي روستاي هراتمه و جوشان در جوار پادگانه هاي ابرفتي زاينده رود؛ شرايط آب و هواي نسبتا مساعد ، منابع آب فراوان و خاک حاصلخيز بستر ساز رونق فزاينده آن شده است. ساختار محیطی روستای هراتمه با اقلیمی نیمه بیابانی سرد و توپوگرافی دشتی اسقترار یافته است که دارای بافت کالبدی ارگانیک متاثر از طبیعت و فرهنگ مردم محلی می باشد. بر اساس ايستگاه سينوپتيک پل کله، بطور کلي تيپ اقليمي منطقه در زمره اقليم نيمه بياباني سرد قرار مي گيرد که داراي زمستانهاي نسبتاً سرد و تابستانهاي معتدل مي باشد .

بارندگی منطقه

رژيم بارندگي اين منطقه تحت تأثير دو دسته عوامل در مقياس وسيع و محلي قرار دارد در مقياس وسيع (ماکروکفيما) از يک طرف تحت تأثير هواي سرد حاصل از نفوذ آنتي سيکفون سيبري به داخل ايران و از طرف ديگر متأثر از آب و هواي مديترانه از جهت غرب و شمال غرب مي باشد . بدون شک بارانهاي دوره سرد در اين منطقه نتيجه جريانات هوا با منشأ مديترانه اي و شمال غربي است و نيز در دوره گرم سال که توده هاي گرم سرتاسر ايران را فرا گرفته و شرايط جبهه زايي در منطقه مديترانه از بين رفته در نتيجه هواي پايدار با گرماي نسبتاً زياد جايگزين مي گردد اين دوره زماني است که بارندگي نيز قطع شده است.

باد

بادهايي که بر منطقه مي وزد عموماً از سمت جنوب غربي – شمال شرقي است و در اعتدال آب و هواي اين منطقه مؤثر مي باشد. با استناد به مطالعات طرح تغيير محور مجتمع فولاد مبارکه بادهاي غالب غربي در فصول زمستان و بهار بارزترين شرايط را داراست و در ساير فصول بادهايي با جهات مختلف بر منطقه مي وزد . بدون شک علاوه بر ديده باني هاي مربوط به بادها که در طي شبانه روز و ساعات معين صورت مي گيرد ممکن است درساعات ديگري ازشبانه روز بادهايي با سرعت بسيارشديد بوزد که در ديده بانيهاي هواشناسي ثبت نشوند و همين بادها باعث جابه جايي شديد بخار و احياناً خسارات و ضايعات مالي و انساني مي گردند. بادهاي غربي و جنوب غربي که عموماً در فصل پاييز و زمستان و بهار بر منطقه ميوزند از مناطق کوهستاني غرب گذشته و کمابيش در امتداد دره زاينده رود به طرف شرق جريان دارند .