30

چشم انداز طبیعی روستا

در خصوص چشم اندازهای طبیعی روستای تنها می توان به همجواری این روستا با زاینده رود که سبب رونق و توسعه کشاورزی در این منطقه اشاره داشت.