30

صنایع دستی روستا

تنها صنعت مورد نظر در روستا مربوطه به صنايع دستي و آن هم قاليبافي است که مي توان با آموزشهاي لازم زنان روستا را تشويق به ارتقالا سطح کيفي محصولات خود کرد.