30

دانش و کردارهای مربوط به طبیعت و جهان هستی

علوم سنتی مربوط به کیهان و طبیعت شامل فنون ،دانش ، مهارت ها ، فوت و فن ها ، رسوم و تصاویری میشود که به وسیله جوامع رشد یافته است.

این حوزه شامل عرصه های بیشماری مانند خرد بومی ، محیطی ،علوم طبیعی ،دانش نسبت به گیاهان و جانوران بومی ، طب سنتی ،آیین ها ، عقاید ، کیهان شناسی ،  تشکیلات اجتماعی ، جن گیری ، جشنواره ها ، زبان ها و هنرهای تصویری میشود.