30

اولویتهای عمرانی روستا

الویت های عمرانی روستای هراتمه به شرح زیر می باشند:

الف-گزينه اول:
خدمات پيشنهاد شده براي روستاي هراتمه و جوشان در گزينه اول به شرح زير است:
– توسعه مسکوني در زمينهاي باير داخل بافت روستا و در مکانهاي تعيين شده روي نقشه کاربري اراضي پيشنهادي
– تکميل فضاي ورزشي در غرب روستا.
– احداث فضاي فرهنگي با عنوان کتابخانه و کانون پرورش فکري در غرب روستا
– احداث پارک کودک و فضاي سبز عمومي در مرکز روستا.

ب- گزينه دوم:
در گزينه دوم کليه خدمات فوق الذکر در گزينه اول براي روستاي جوشان و هراتمه پيشنهاد مي گردد،
محل استقرار آنها نيز با گزينه اول يکسان مي باشد تنها تفاوت آنها اين است که گزينه دوم زمينهاي بيشتري را (در مرکز روستا) جهت توسعه مسکوني پيشنهاد داده است. بنابراين گزينه منتخب مشاور طرح با تأييد کميته کارشناسي، کار گروه شهر سازي و معماري استان و کارفرما گزينه دوم مي باشد.