30

پیام شورای اسلامی

به نام خدا
سیره پیامبر اسلام(ص) نشان می‌دهد که انسان ها به هر میزان عالم، عاقل، مدبر، مدیر و آینده‌نگر که باشند به تنهایی نمی‌توانند نظرهایی کامل ارائه کنند و لذا باید با صاحبنظران مشورت و پس از آن با توکل به خدا اقدام به عمل کنند. هدف از تشکیل شورا این است که بعد از انتخاب شدن همه، ذهن را از منافع شخصی، حزبی و قومی خالی کنیم و با همه توان، برای خدمت به مردم و کشور بیندیشیم و تلاش کنیم. افتخار ما در منطقه این است که امور روستا را با مشورت و عقل و خرد جمعی به پیش بریم و روستا را با رأی مردم اداره، و راهمان را با مسیر الهی و قرآنی مشخص می‌کنیم. با تأکید بر اینکه مشکلات روستا باید با کمک و مشارکت مردم حل شود، شوراهای اسلامی شهر و روستا ، سرمایه بزرگی است که تحفه گرانقدر نظام جمهوری اسلامی به مردم بوده و  عدالت یکی از مهم‌ترین اهداف شوراهاست تا به این واسطه بتوانند بر نحوه اجرای درست برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، درمانی و فرهنگی اشراف و نظارت داشته باشند.