30

معرفی اعضای دوره های قبلی شورای اسلامی

مشخصات اعضاي شوراي اسلامي شوراي اسلامي – دوره های قبل
شماره دوره تصویر سمت نام نام خانوادگي تلفن همراه مدرك تحصيلي
دوره اول (88-84) رییس شورا        
دوره اول (88-84) عضو شورا        
دوره اول (88-84) عضو شورا        
دوره اول (88-84) عضو شورا        
دوره اول (88-84) عضو شورا        
دوره دوم(92-88) رییس شورا
دوره دوم(92-88) عضو شورا
دوره دوم(92-88) عضو شورا
دوره دوم(92-88) عضو شورا
دوره دوم(92-88) عضو شورا
دوره سوم (96-92) رییس شورا
دوره سوم (96-92) عضو شورا
دوره سوم (96-92) عضو شورا
دوره سوم (96-92) عضو شورا
دوره سوم (96-92) عضو شورا