30

فرصت های سرمایه گذاری

 

فهرست فرصت های سرمایه گذاری در روستا
تصویر عنوان پروژه محل اجرا نوع فعالیت بخش اعتبار مورد نیاز میزان مشارکت دهیاری
  توسعه مسکونی زمین های بایر داخل بافت روستا صنعت
تکمیل فضای ورزشی در غرب روستا خدمات
احداث فضای فرهنگی کتابخانه و کانون پرورش فکری در غرب روستا خدمات
احداث پارک و فضای سبز عمومی در مرکز روستا خدمات
تبديل کشت سنتي به کشت مکانيزه بوسيله پمپاژ آب از رودخانه زاينده رود کشاورزی
مکانيزه کردن کشاورزي و استفاده از بذر اصلاح شده. کشاورزی
توسعه عمليات زهکشي و يا احداث کانالهاي آبياري و تسطيح خاک. کشاورزی
توسعة باغداري خصوصاً گردوکاري با توجه به ويژگيهاي طبيعي روستا. کشاورزی
قرق مراتع براي جلوگيري از تخريب و رراي بيش از حد دام در مراتع. کشاورزی
ايجاد واحدهاي دامداري متمرکز و نيمه صنعتي با توجه به اينکه معيشت غااب ساکنين اوايه روستا
بر پاية دامداري بوده است.
کشاورزی
احداث استخرهاي پرورش ماهي به دليل وجود چشمه هاي پرآب در روستا. کشاورزی
ايجاد صنايع تبديلي به واسطه دارا بودن محصول گندم گياهان زينتي ودرماني در منطقه صنعت
توسعه کارگاه جوشکاري و تعميرگاه براي جذب نيروي کار از روستاهاي همجوار صنعت
ارائه تسهيلات بانکي به شاغلين و توايد کنندگان صنايع دستي براي خريد مواد اولیه. صنعت
استفاده ازقابفيتهاي طبيعي منطقه براي جذب توريست از شهرهاي اطراف و احداث تفرجگاههاي و
تابستاني.
خدمات