30
معرفی روستا
07-03-1397
آگهی مزایده بیل مکانیکی
09-03-1397

پارک روستا

این روستا دارای یک پارک در         روستا است که در سال     توسط دهیاری  با هزینه ای بالغ بر             میلیون ریال احداث و به مردم ارائه شده است.