30

برنامه آموزشی اطفا حریق در مدارس روستای هراتمه

برنامه آموزشی مدیریت بحران در روستای هراتمه
برنامه آموزشی مدیریت بحران در روستای هراتمه
ژانویه 8, 2022

برنامه آموزشی اطفا حریق در مدارس روستای هراتمه

برنامه آموزشی اطفا حریق در مدارس روستای هراتمه

برنامه آموزشی اطفا حریق در مدارس روستای هراتمه

برنامه آموزشی اطفا حریق با کپسول آتش نشانی در مدارس ابتدایی و راهنمایی دخترانه هراتمه

 

برنامه آموزشی اطفا حریق در مدارس روستای هراتمه

روابط عمومی دهیاری و شورای اسلامی هراتمه