30

مراکز اداری

روستای هراتمه دارای یک باب ساختمان دهیاری است که در زمینی به مساحت 1627 مترمربع در خیابان اصلی احداث گردیده است. علاوه بر این  روستای هراتمه داراي ايستگاه مخابرات ميباشد و بيشتر منازل مسکوني روستا به تلفن خصوصي دسترسي دارند. مساحت 1326 متر مربع به کاربري دفتر مخابرات، منبع آب آشاميدني و ساير تاسيسات اختصاص دارد که 0.13 درصد از مساحت روستا را در بر ميگيرد.

 

مشخصات مراکز اداری روستا
تصویر نام مرکز اداری نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
دهیاری آقای عباس حیدری 03152377311
مخابرات 
پست بانک