30

مراکز اداری

روستای هراتمه دارای یک باب ساختمان دهیاری است که در زمینی به مساحت ۱۶۲۷ مترمربع در خیابان اصلی احداث گردیده است. علاوه بر این  روستای هراتمه داراي ايستگاه مخابرات ميباشد و بيشتر منازل مسکوني روستا به تلفن خصوصي دسترسي دارند. مساحت ۱۳۲۶ متر مربع به کاربري دفتر مخابرات، منبع آب آشاميدني و ساير تاسيسات اختصاص دارد که ۰٫۱۳ درصد از مساحت روستا را در بر ميگيرد.

 

مشخصات مراکز اداری روستا
تصویر نام مرکز اداری نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
دهیاری آقای عباس حیدری ۰۳۱۵۲۳۷۷۳۱۱
مخابرات 
پست بانک