30

راهنمای صدور پروانه کسب

ضوابط صدور پروانه کسب در روستاها

ماده12: شرایط و مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب در روستاها به شرح ذیل می باشد:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2- ارایه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی و یا مبایعه نامه و یا احراز مالکیت طبق عرف محل.

تبصره: دریافت تعهد محضری از دارندگان اجاره نامه عادی یا احراز مالکیت طبق عرف محل مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن می باشد.

3- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم و یا ارایه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی و همچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن وفق بند (هـ) و ماده 10 قانون نظام وظیفه و بندهای (ج)،(د)،(ی) ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون مزبور.

4- ارایه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

5- ارایه گواهی عدم سوء پیشینه جهت افراد دارای سن کمتر از هفتاد سال تمام.

6- موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

7- مدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل خاص براساس آیین نامه مربوط.

تبصره: اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است.

8- ارایه کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از ادارات ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی می باشند.

9- فتوکپی کارت ملی و شناسنامه عکس دار.

10- عکس جدید 6 قطعه.

ماده13: اتحادیه ها، دفاتر مجامع امور صنفی، شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها، شوراهای اسلامی بخش و سایر ادارات و سازمان های دولتی که مسئولیت صدور پروانه کسب بر عهده آنها گذاشته شده است، موظفند درخواستهای رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت نموده و رسید آن را به متقاضی تسلیم نمایند.

ماده14: اتحادیه ها، دفاتر مجامع امور صنفی، شهر داری ها، بخشداری ها، دهیاری ها، شوراهای اسلامی بخش و یا ادارات دولتی و سازمان های وابسته به منظور صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی مستقر در روستاها علاوه بر دریافت حق عضویت سالیانه، مجازند مبلغی تا سه برابر مبلغ حق عضویت تخصیصی هنگام صدور پروانه کسب از متقاضی دریافت نمایند.

ماده15: دفاتر مجامع امور صنفی می توانند برای صنوفی که ضرورت برقراری حدود صنفی آنها به تصویب هیات عالی نظارت رسیده است، با توجه به عرف، جمعیت و شرایط محل از کمیسیون نظارت مراکز شهرستان ها، از طریق مجمع امور صنفی مربوطه تقاضای تعیین حدود صنفی نمایند.

ماده16: میزان حق عضویت سالیانه واحدهای صنفی روستایی معادل سی درصد حق عضویت واحدهای صنفی در مرکز شهرستان مربوطه می باشد. کمیسیون نظارت مرکز شهرستان می تواند نصاب مذکور را تغییر دهد.

ماده17: در صورتی که هر یک از مسئولین مراجع صدور پروانه کسب در ارتباط با وظایف محوله مرتکب تخلف گردند، اقدامات قانونی از طریق مراجع ذیصلاح بعمل خواهد آمد.

فصل سوم: مقررات مختلف

ماده 18: دبیرخانه هیات عالی نظارت بمنظور یکنواختی انواع پروانه کسب اعم از عادی یا الکترونیکی شامل دائم، موقت، المثنی، سیار و کارت های مباشرت و عضویت در اتحادیه نسبت به تهیه الگوی آنها اقدام نموده و نمونه آنرا پس از تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت به کمیسیون های نظارت جهت اجراء در سازمان های صنفی ابلاغ می نماید.

ماده19: در صورتیکه مورد یا مواردی از شرایط فردی یا مکانی صاحب پروانه کسب برابر اعلام کتبی مراجع ذیصلاح اسقاط گردد، مراجع صدور پروانه کسب مکلفند پس از وصول مراتب را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و نتیجه را ظرف مدت بیست روز جهت رسیدگی به مجمع امور صنفی ذیربط ارسال نماید، مجمع امور صنفی مربوط ضمن رسیدگی دقیق به موضوع، نتیجه بررسی خود را ظرف مدت پانزده روز جهت اقدام قانونی به اتحادیه مربوط اعلام می دارد.

تبصره: در صورتیکه صاحب پروانه کسب و یا مرجعی که اسقاط مورد یا مواردی از شروط فردی یا مکانی صاحب پروانه کسب را اعلام نموده به نظر مجمع امور صنفی معترض باشد، می تواند شکایت خود را ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ و با ارائه مدارک و مستندات کافی جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید. نظر کمیسیون نظارت در این مورد لازم الاجراء می باشد.

ماده20: مراجع صدور پروانه کسب مکلفند قبل از صدور و تحویل پروانه کسب به متقاضی نسبت به تعیین کد شناسه صنفی ده رقمی واحد صنفی و همچنین کد ISIC و عنوان رسته صنفی و ثبت اطلاعات فردی و صنفی واحد صنفی مطابق فرم های تعریف شده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت در بانک آمار و اطلاعات اصناف (سایت اصناف) اقدام نمایند.

تبصره1: عدم ثبت اطلاعات فردی و صنفی واحد صنفی در بانک آمار و اطلاعات اصناف (سایت اصناف) قبل از صدور و تحویل پروانه کسب بعنوان تخلف تلقی و مطابق قانون و مقررات صنفی با متخلفین رفتار خواهد شد. در صورتیکه عدم ثبت آمار و اطلاعات طبق تائید دبیرخانه هیات عالی نظارت بدلیل اختلالات شبکه ای باشد تخلف تلقی نمی گردد، لیکن باید بلافاصله پس از رفع اشکال نسبت به ثبت اطلاعات مزبور اقدام گردد.

تبصره2: مسئولیت نظارت بر حسن انجام کار بعهده روسای کمیسیون های نظارت می باشد.

ماده21: در صورتیکه دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را بدیگری واگذار کند باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه و یا مرجع قانونی صدور پروانه کسب تسلیم دارد، اتحادیه و یا مرجع مربوطه در صورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات پروانه کسب مقتضای را باطل و بدون در نظر گرفتن حدود صنفی و سقف پذیرش و سایر شرایط خاص همان شغل پروانه جدیدی بنام فرد معرفی شده صادر می کند.

ماده22: شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها، شوراهای اسلامی بخش و سایر اداراتی که مسئولیت امور واحدهای صنفی مستقر در شهرها و روستاها به آنها واگذار گردیده است، مکلفند پس از صدور پروانه کسب جهت فرد متقاضی یک نسخه از پروانه کسب صادره را به اتحادیه صنف مربوط ارسال نمایند.

ماده23: بموجب ماده 27 قانون نظام صنفی، محل دایر شده بوسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه راسا از طریق نیروی انتظامی پلمپ می گردد.

ماده24: کمیسیون نظارت مکلفند جهت هر یک از اتحادیه های صنفی پس از کسب نظر از اتحادیه های مربوطه و مجمع امور صنفی ذیربط موارد زیر را تصویب نموده و علاوه بر ضوابط صدور پروانه کسب جهت اجراء به اتحادیه مربوط ابلاغ نمایند.

1- تعیین رسته هائی که در هر اتحادیه مستلزم اخذ پروانه کسب است بر حسب تولید، توزیع و یا خدماتی که عرضه می نمایند.

2- ضوابط خاص واحد صنفی در هر اتحادیه جهت صدور پروانه کسب که بر حسب موقعیت اتحادیه های صنفی ضرورت داشته باشد.

3- تعیین حداقل فاصله بین دو واحد صنفی مشابه و استثنائات آن برای صنوفی که هیات عالی نظارت برقراری حدود صنفی آنها را ضروری تشخیص داده است.

ماده25: چگونگی رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی فی مابین شرکاء اعم از حقیقی و حقوقی بعد از صدور پروانه کسب بعهده مراجع ذیصلاح قضائی می باشد.

ماده26: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط بعهده مجمع امور صنفی ذیربط می باشد. مجامع امور صنفی با انجام بازرسیهای لازم از اتحادیه های صنفی بر روند صدور پروانه کسب توسط آنها نظارت می نمایند.

ماده27: شهرستان هایی که فاقد کمیسیون نظارت می باشد کمیسیون نظارت مرکز استان تا تشکیل کمیسیون نظارت در آن شهرستان، اختیارات و وظایف کمیسیون نظارت شهرستان مربوط را بر عهده خواهد داشت.

ماده28: با توجه به شمول قانون نظام صنفی بر فعالیت تاسیسات گردشگری، نحوه صدور پروانه کسب جهت تاسیسات مذکور براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه و به تصویب شورایعالی گردشگری و هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور خواهد رسید.

ماده29: اتحادیه های صنفی مکلفند نسبت به تعویض و یا تمدید پروانه کسب واحدهای صنفی با ارائه گواهی تشکیل پرونده و یا هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی، عوارض کسب و پیشه شهرداری و برای مالیات های قطعی نشده با ارائه گواهی مربوط به طرح پرونده در مراجع ذیربط و همچنین با ارائه تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی می باشد، اقدام نمایند.

ماده30: اخذ پروانه کسب منوط به گذراندن دوره آموزشی مربوط خواهد بود.

تبصره: دستورالعمل مربوط به دوره آموزشی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با همکاری شورای اصناف کشور تهیه و به تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت خواهد رسید.

ماده31: کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتیکه به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات خواهند بود.

ماده32: تغییر محل کسب یا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه کسب جدید با احراز شرایط این آئین نامه می باشد.

ماده33: اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی، سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند چناچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت با پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند.

اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود.

ماده34: چنانچه دارندگان پروانه کسب به دلایلی از ادامه فعالیت منصرف گردند و یا واحد صنفی خود را به شخص دیگری واگذار نمایند. مکلفند پروانه کسب خود را جهت ابطال به اتحادیه صنف مربوط تحویل نمایند و در غیر اینصورت اتحادیه مکلف است ضمن ارسال گزارش به مجمع امور صنفی ذیربط نسبت به ابطال پروانه کسب مزبور اقدام نماید.

تبصره: صدور پروانه کسب جدید برای واحدهایی که پروانه های آنها باطل نگردیده منوط به اخذ تعهد محضری از متقاضی جدید مبنی بر قبول هرگونه مسئولیت حقوقی ناشی از آن می باشد.

ماده35: این آئین نامه در 35 ماده و 24 تبصره و در اجرای تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ 1/9/1388 توسط وزیر بازرگانی تصویب و جایگزین آئین نامه های قبلی گردید.