30

ترین های روستا

جدول مشخصات برترین های روستا

موضوع سال عنوان تصویر
زیباترین کوچه 1398    
روستائی نمونه 1398    
معلم نمونه 1398    
دانش آموز نمونه 1398    
ورزشکار نمونه 1398    
دانشجوی نمونه 1398    
مدیر نمونه 1398    
کارمند نمونه 1398    
کاسب نمونه 1398    
تولید کننده نمونه 1398