30

اماکن مذهبی

روستای هراتمه دارای مراکز مذهبی شامل مساجد به مساحت 2010 متر مربع با سرانه 1.07 و حسینیه به مساحت 993 متر مربع با سرانه 0.53 می باشد همچنین براساس طرح هادی مصوب روستا مساحت پیشنهادی برای مساجد 4227 متر مربع می باشد. مساحت اختصاص يافته به کاربري مذهبي مسجد در وضع موجود 2010 متر مربع مي باشد که به دلیل توسعه آن در افق طرح به 4227 متر مربع با سرانه 1.88 خواهد رسيد. کاربري مورد نظر شامل دو مسجد و يک حسينيه مي باشد که به ترتيب 2010 و 994 مترمربع از کل مساحت روستا را با سرانه 1.07 و 0.35 مترمربع در برگرفته است.

مشخصات مراکز دینی روستا
تصویر نام مرکز مذهبی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
مسجد حضرت ابوالفضل
مسجد چهارده معصوم
آرامستان و گلزار شهدا
حسینیه