30

اماکن مذهبی

روستای هراتمه دارای مراکز مذهبی شامل مساجد به مساحت ۲۰۱۰ متر مربع با سرانه ۱٫۰۷ و حسینیه به مساحت ۹۹۳ متر مربع با سرانه ۰٫۵۳ می باشد همچنین براساس طرح هادی مصوب روستا مساحت پیشنهادی برای مساجد ۴۲۲۷ متر مربع می باشد. مساحت اختصاص يافته به کاربري مذهبي مسجد در وضع موجود ۲۰۱۰ متر مربع مي باشد که به دلیل توسعه آن در افق طرح به ۴۲۲۷ متر مربع با سرانه ۱٫۸۸ خواهد رسيد. کاربري مورد نظر شامل دو مسجد و يک حسينيه مي باشد که به ترتيب ۲۰۱۰ و ۹۹۴ مترمربع از کل مساحت روستا را با سرانه ۱٫۰۷ و ۰٫۳۵ مترمربع در برگرفته است.

مشخصات مراکز دینی روستا
تصویر نام مرکز مذهبی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
مسجد حضرت ابوالفضل
مسجد چهارده معصوم
آرامستان و گلزار شهدا
حسینیه