30

فرمهای درخواست پروانه ساختمان


در زیر انواع فرمهای مورد نیاز جهت طی مراحل اخذ پروانه ساختمان تا اخذ مجوز پایان ساخت جهت بهره برداری متقاضیان ارائه میگردد., لطفا جهت چاپ هر فرم ، روی فرم مورد نظر کلیک و پس از باز شدن تصویر ، با فشردن دکمه ها CTRL+P آن را چاپ کنید.

فرم شماره 4

فرمهای درخواست پروانه ساختمان
فرم دستور تهیه نقشه

فرم شماره 3

فرمهای درخواست پروانه ساختمان
فرم گواهی مالکیت زمین

فرم شماره 2

فرمهای درخواست پروانه ساختمان
فرم تقاضای صدور پروانه ساختمان

فرم شماره 1

فرمهای درخواست پروانه ساختمان
فرم استعلام در خصوص ضوابط ساخت و ساز قبل از احداث بنا

فرم شماره 8

فرمهای درخواست پروانه ساختمان
فرم اعلام شروع به کار عملیات ساختمانی

فرم شماره 7

فرمهای درخواست پروانه ساختمان
فرم تعهد نظارت

فرم شماره 6

فرمهای درخواست پروانه ساختمان
فرم تعهد محاسبات سازه

فرم شماره 5

فرمهای درخواست پروانه ساختمان
فرم تعهد معماری

فرم شماره 12

فرمهای درخواست پروانه ساختمان
فرم گزارش مرحله چهارم

فرم شماره 11

فرمهای درخواست پروانه ساختمان
فرم گزارش مرحله سوم

فرم شماره 10

فرمهای درخواست پروانه ساختمان
فرم گزارش مرحله دوم

فرم شماره 9

فرمهای درخواست پروانه ساختمان
فرم گزارش مرحله اول

فرم شماره16

فرمهای درخواست پروانه ساختمان
فرم گزارش تخلف به مراجع انتظامی

فرم شماره 15

فرمهای درخواست پروانه ساختمان
فرم گزارش تخلف به مراجع انتظامی

فرم شماره 14

فرمهای درخواست پروانه ساختمان
فرم اخطاریه به مالک

فرم شماره 13

فرمهای درخواست پروانه ساختمان
فرم گزارش پیشرفت عملیات ساختمانی