30

گزارشات مالی شش ماهه دوم 1398 شورا

گزارش عملکرد مالی شش ماهه دوم سال 1398 شورای اسلامی روستا
ردیف شرح اعتبارات جمع اعتبارات جاری ردیف شرح هزینه ها جمع هزینه های جاری
  جمع منابع و موجودی اول دوره   جمع هزینه ها و موجودی آخردوره