30

مراکز بهداشتی و درمانی

روستا داراي يک باب خانه بهداشت است که تنها به ساکنين خود روستا خدمات ارائه مي دهد. مجموع مساحت دو خانه بهداشت روستاي هراتمه و جوشان سطحي معادل 648 مترمربع دارد که به دلیل تعرض معابر در افق طرح به 634 متر مربع با سرانه آن 0.28 متر مربع کاهش پيدا خواهد کرد.

مشخصات مراکز بهداشتی و درمانی روستا

تصویر عنوان نام مدیر تلفن تماس ساعت کاری
داروخانه
پزشک
دندانپزشک
تسهیلات زایمانی
 آمبولانس
آزمايشگاه
خانه بهداشت
مركز بهداشتي درماني

مرکز درمانی 1

ارائه خدمات بهداشتی


ارئه خدمات بهداشتی در زمینه ... 1- 2- 3- ساعات کار : روزهای : نام مدیر:
راههای تماس