30

پارک

فضاي سبز موجود در روستا شامل پارک کودک و فضاي سبز عمومي مي باشد که به ترتيب 2999 و 26 متر مربع را به خود اختصاص داده اند. اين کاربريها به ترتيب سرانه اي برابر 1.6 و 0.01 را به خود اختصاص داده اند. پارک کودک زمین آن توسط اهالی روستا اهدا شده است. براساس مطااعات مرحله دوم طرح و تعيين کمبودهاي اساسي روستا و همچنين با توجه به ديدگاه روستائيان، برنامه توسعه فضای عمومی و پارک کودک از جمله پروژه هاي مورد نياز روستاي جوشان و هراتمه می باشد.