30

مراکز فرهنگی

روستای هراتمه دارای یک باب کتابخانه به مساحت 284 متر مربع می باشد. سرانه کتابخانه به ازای هر فرد 0.15 می باشد. همچنین روستا دارای یک باب خانه عالم به مساحت 152 متر مربع می باشد.

 

مشخصات مراکز فرهنگی روستا
تصویر نام مرکز فرهنگی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
کتابخانه عمومی خیام
خانه عالم