30

مراکز فرهنگی

روستای هراتمه دارای یک باب کتابخانه به مساحت ۲۸۴ متر مربع می باشد. سرانه کتابخانه به ازای هر فرد ۰٫۱۵ می باشد. همچنین روستا دارای یک باب خانه عالم به مساحت ۱۵۲ متر مربع می باشد.

 

مشخصات مراکز فرهنگی روستا
تصویر نام مرکز فرهنگی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
کتابخانه عمومی خیام
خانه عالم