30

محصولات

بدليل شرايط آب و هوايي و جنس خاک بيشتر زمين هاي اين دهستان به اراضي زراعي اختصاص دارد و مساحت ناچیزي در حدود ۶۳ هکتار به محصولات باغي و قلمستان اختصاص دارد. در محدوده حوزه نفوذ تنها ۱۱۸ هکتار به اراضي باغي و قلمستان اختصاص دارد. زمین های زراعی هراتمه مساحت ۱۵۷۴ متر مربع از سطح زمین های روستا را به خود اختصاص داده اند. زميني به مساحت ۱۳۰۰۶ مترمربع با کاربري باغ در محدوده روستا اختصاص دارد که سرانه آن ۶٫۹۲ متر مربع مي باشد و ۳٫۰۵ درصد از مساحت روستا را در بر ميگيرد. محصولات روستا شامل هلو،برنج، گندم، جو، كاهو،شليل ،زرد آلو، گيلاس و آلبالو مي باشد که عمده ترین محصولات زراعی شامل برنج و گندم می باشد. براساس سرشماری جهاد کشاورزی استان اصفهان در سال ۱۳۹۲ سطح کاشت برنج در مجموع در روستا برابر با ۷۵ هکتار و سطح کاشت گندم برابر با ۳ هکتار می باشد. سطح زير کشت محصولات بيشتر بصورت آبي مي باشد. اابته عمده تولیدات کشاورزي اين دهستان حالت صادراتي دارد. در اين دهستان ۵۰۶ هکتار به کشت برنج و ۲۲۹ هکتار به کشت گندم اختصاصيافته است.

مشخصات محصولات تولیدی  روستا
تصویر عنوان محصول میزان تولید سالیانه توضیحات
زمین های زراعی برنج هراتمه
باغ های میوه هراتمه