30

محصولات

بدليل شرايط آب و هوايي و جنس خاک بيشتر زمين هاي اين دهستان به اراضي زراعي اختصاص دارد و مساحت ناچیزي در حدود 63 هکتار به محصولات باغي و قلمستان اختصاص دارد. در محدوده حوزه نفوذ تنها 118 هکتار به اراضي باغي و قلمستان اختصاص دارد. زمین های زراعی هراتمه مساحت 1574 متر مربع از سطح زمین های روستا را به خود اختصاص داده اند. زميني به مساحت 13006 مترمربع با کاربري باغ در محدوده روستا اختصاص دارد که سرانه آن 6.92 متر مربع مي باشد و 3.05 درصد از مساحت روستا را در بر ميگيرد. محصولات روستا شامل هلو،برنج، گندم، جو، كاهو،شليل ،زرد آلو، گيلاس و آلبالو مي باشد که عمده ترین محصولات زراعی شامل برنج و گندم می باشد. براساس سرشماری جهاد کشاورزی استان اصفهان در سال 1392 سطح کاشت برنج در مجموع در روستا برابر با 75 هکتار و سطح کاشت گندم برابر با 3 هکتار می باشد. سطح زير کشت محصولات بيشتر بصورت آبي مي باشد. اابته عمده تولیدات کشاورزي اين دهستان حالت صادراتي دارد. در اين دهستان 506 هکتار به کشت برنج و 229 هکتار به کشت گندم اختصاصيافته است.

مشخصات محصولات تولیدی  روستا
تصویر عنوان محصول میزان تولید سالیانه توضیحات
زمین های زراعی برنج هراتمه
باغ های میوه هراتمه