30

چشمه های آب روستا

چشمه آب معدنی ........ ، از دیگر جاذبه های گردشگری روستای ........ است که در ...... کیلومتری (غرب) ....... و در محلی به نام ......... قرار دارد . به دلیل (آهکی بودن کوههای اطراف)، آب این چشمه از نوع معدنی (بی کربنات) است که ............... در آن یافت می شود . از ویژگیهای این چشمه به ........................................ میتوان اشاره نمود.