30

عملکرد شش ماهه اول 1398 شورای اسلامی

شرح فعالیت و اقدامات صورت گرفته شورای اسلامی روستا در ششماهه اول 1398به شرح ذیل می باشد :

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-