30

راهنمای تفکیک زمین

مقررات تفكیك زمین و نحوه استفاده از اراضی

 • در ایجاد واحدهای مسكونی رعایت موارد زیر الزامی است.
 • زیربنای ساختمان در قسمت شمالی زمین و به میزان شصت درصد كل زمین خواهد بود در صورتی كه برای توالت، محل نگهداری دام و انباری و ... در قسمت جنوبی زمین نیز ساختمان لازم باشد حداكثر زیر بنای این قسمت 10 درصد مساحت كل زمین است به شرطی كه مجموع ساختمان های دو قسمت بیش از 60 درصد نباشد.
 • حداقل تفكیك جهت هر واحد مسكونی 200 متر مربع منظور گردیده است.
 • زیر ضوابط تفكیك، زیر بنا و حداكثر ارتفاع آمده است.
 • حداكثر ارتفاع متنی1 متر است.
 • حداكثر ارتفاع واحدهای مسكونی 5/3 متر
 • در هیچ یك از سطوح خارجی ساختمان نمی توان پنجره مشرف به مالكیت مجاور احداث نمود مگر اینكه از حد مالكیت حداقل2 متر و در این صورت از شیشه های غیر قابل دید استفاده شود.
 • جهت رعایت بهداشت محیط حتی الامكان از ساخت محل نگهداری دام در واحدهای مسكونی جدید جلوگیری شود و محل نگهداری دام به داخل باغات و خارج از محدوده سكونتی انتقال یابد.
 • واحدهای مسكونی اطراف آثار با ارزش تاریخی روستا نباید بیش از 1 طبقه (1 سقف) داشته باشد حداكثر ارتفاع واحدهای مسكونی در این قسمت ها 5/3 متر خواهد بود.
 • تغییر كاربری مسكونی پیشنهادی بدون مجوز مقامات مسئول ذی صلاح ممنوع است.
 • احداث ساختمانهای بیش از دو طبقه ممنوع است مگر با تصویب مراجع زیربط باشد.
 • برای نورگیری بهتر توصیه می شود كه فضای زندگی (اتاق و نشیمن) در سمت جنوب و فضاهای خدماتی و غیر از آن در سمت شمال طراحی شود.
 • احداث تأسیسات دفع فاضلاب در تمامی واحدهای مسكونی الزامی است.
 • جهت رعایت بهداشت پیش بینی ورودی جداگانه برای نگهداری دام و انسان ضروری است ولی در صورت ناگزیر بودن وجود یك ورودی مشترك برای انسان و دام، محل آن باید به شكلی پیش بینی شود كه دام و انسان بدون تلاقی و یا عبور از محل زیست یكدیگر به طور مجزا هدایت شوند.
 • انبارهای ساخته شده باید نزدیك به آغل و دارای ارتباط مستقیم با حیاط باشد.
 • طراحی انبار باید نزدیك در ورودی و نقاطی باشد كه علاوه بر سهولت حمل و نقل محصولات امكان تهویه و كمك رسانی در مواقع بروز خطر فراهم باشد.
 • با توجه به اجتناب ناپذیر بودن همزیستی انسان و دام (حداقل در كوتاه مدت) در طراحی واحدهای مسكونی، جدایی هرچه بیشتر و بهتر محل زیست آنها از یكدیگر توصیه می شود كه حداقل فاصله بین فضای نگهداری دام و بخش مسكونی حداقل پنج متر باشد.

تفکیک زمین روستایی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در راستای وظایف قانونی مقرر ماده 4 اساسنامه و تبصره های ذیل آن در جهت تشویق و تسهیل ساخت و ساز مسکن روستایی و بهسازی و عمران بافت مسکونی و هدایت توسعه فیزیکی موزون در روستاها و یا برای جابجایی روستاهای در معرض خطر تخریب و بازسازی مناطق سانحه دیده نسبت به مطالعه و شناسایی و تهیه زمین مورد نیاز در روستاها با اولویت زمینهای دولتی تملک، تفکیک و واگذار نماید.

شرایط واگذاری زمین روستائی به متقاضیان

 • ایرانی الاصل بودن
 • داشتن تأهل یا حداقل 26 سال سن

تبصره

واگذاری زمین به متقاضیان خواهر در صورتیکه سرپرست خانواده باشند.

 • داشتن برگه پایان خدمت وظیفه و یا معافیت دائم
 • متقاضی (بومی) نباید دارای زمین مسکونی یا سابقه اخذ آن از دولت و نهادهای انقلاب باشد.
 • متقاضی باید متعهد سکونت در محل مورد نظر پس از اخذ زمین شود.
 • سپردن تعهد برای اخذ پروانه ساختمانی و شروع عملیات ظرف مدت 3 ماه پس از تحویل زمین و احداث بنا

مراحل واگذاری زمین روستائی

 • دریافت معرفی نامه از شورای اسلامی روستا جهت واگذاری زمین
 • ارایه معرفی نامه و مدارک مورد نیاز پرونده به کارشناس امور زمین دفتر نمایندگی بنیاد مسکن در بخش
 • بررسی پرونده، مشخص نمودن قطعه زمین توسط کارشناس
 • واریز هزینه های واگذاری توسط متقاضی
 • تکمیل برگ واگذاری موقت زمین و عقد قرارداد با متقاضی
 • تهیه صورت جلسه واگذاری زمین توسط کارشناس امور زمین با متقاضی.

تعریف تفکیک

منظور تفکیک ملک واقع در بافت مسکونی روستا به دو یا چند قطعه مجزا با رعایت مقررات جاری در روستاها چه دارای سند رسمی باشد یا سند عادی داشته باشد.

شرایط تفکیک

 • رعایت حداقل مساحت تفکیک قطعات طبق ضوابط طرح هادی روستایی الزامی است.
 • تفکیک متناسب با کاربری و با رعایت آن امکان پذیر می باشد.
 • طراحی و قطعه بندی اراضی باید مطابق با ضوابط و معیارهای طرحهای هادی روستایی انجام گیرد.
 • در صورت عدم تهیه طرح هادی برای روستاهای مورد نظر تفکیک اراضی مطابق دستور العملی خواهد بود که بوسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ می گردد.

مدارک مورد نیاز تفکیک

 • درخواست کتبی متقاضی
 • سند مالکیت رسمی یا عادی
 • کروکی تفکیک ملک
 • موقعیت ملک در نقشه وضع موجود روستا