30
معرفی روستا
28-05-2018
آگهی مزایده بیل مکانیکی
30-05-2018

پارک روستا

این روستا دارای یک پارک در         روستا است که در سال     توسط دهیاری  با هزینه ای بالغ بر             میلیون ریال احداث و به مردم ارائه شده است.